تعمیر درایو ایندرامات Indramat

درایو ایندرامات indramat

فهرست مطالب

 ایندرامات یک برند آلمانی بود که در زمینه کنترل حرکت و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی تخصص داشت. این شرکت در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد برند Indramat، در طی سال‌ها تحول یافت و فعالیت‌های خود را گسترش داد تا به یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون صنعتی در سیستم‌های پیشرفته کنترل است ایندرامات شهرت جهانی برای ارائه فناوری‌های نوآورانه و راهکارهای پیشرفته در زمینه کنترل حرکت به دست آورده است.

در سال ۲۰۰۱، ایندرامات به تجمیع با شرکت بوش رکسروت (Bosch Rexroth)، یک شرکت پیشرو در فناوری‌های حرکت و کنترل، پرداخت. این ادغام امکان توسعه و بهبود فناوری‌ها و خدمات کنترل حرکت را فراهم کرد.

انواع درایوهای ایندرامات Indramat که توسط تیم تعمیرات اینورتر مجموعه فنی مهندسی سوین صنعت تعمیر می‌شود شامل:

 • تعمیر اینورتر Indradrive M
 • تعمیر اینورتر  Indradrive C
 • تعمیر اینورتر Indradrive Power Supply Units
 • تعمیر اینورتر Indramat DKS
 • تعمیر اینورتر Indramat DDS
 • تعمیر اینورتر Indramat DKR
 • تعمیر اینورتر Indramat HDD Drives
 • تعمیر اینورتر Drives Indramat HDS
 • تعمیر اینورتر Indramat DKC Drives
 • تعمیر اینورتر Indramat RAC Drives
 • تعمیر اینورتر Indramat TDM Drives

ایندراما

تعمیر درایو ایندرامات Indramat DKS شامل مدل‌های زیر است:

DKS01.1-W030B-D

DKS01.2-W100A-D

DKS01.1-W030B-DA01-01-FW

DKS01.2-W100A-DA01-01-FW

DKS01.1-W030B-DL01-01-FW

DKS01.2-W100A-DL01-01-FW

DKS01.1-W030B-DS01-02-FW

DKS01.2-W100A-DL02-01-FW

DKS01.1-W030B-RL02-01-FW

DKS01.2-W100A-DL05-01-FW

DKS01.1-W030B-RS01-03-FW

DKS01.2-W100A-DS01-02-FW

DKS01.1-W030B-RS18-02-FW

DKS01.2-W100A-DS01-01-FW

DKS01.1-W050A-DA01-01-FW

DKS01.2-W100A-DS24-04-FW

DKS01.1-W050A-DL01-01-FW

DKS01.2-W100A-DS45-01-FW

DKS01.1-W050A-DS01-02-FW

DKS01.2-W100A-DS46-01-FW

DKS01.1-W050A-DS68-50-FW

DKS01.2-W100A-DS50-01-FW

DKS01.1-W050A-RL01-01-FW

DKS01.2-W100A-DS68-50-FW

DKS01.1-W100A-DA01-01-FW

DKS01.2-W100A-DS68-50-FW &

DKS01.1-W100A-DA02-01-FW

DKS01.2-W100A-RA01-02-FW

DKS01.1-W100A-DL01-00-FW/SA005

DKS01.2-W100A-RL01-01-FW

DKS01.1-W100A-DL01-01-FW

DKS01.2-W100A-RL01-01-FW

DKS01.1-W100A-DA02-01-FW

DKS01.1-W100A-DL40-01-FW

DKS01.1-W100A-DL01-00-FW/SA005

DKS01.1-W100A-DS01-02-FW

DKS01.1-W100A-DL01-01-FW

DKS01.1-W100A-RL01-01-FW

DKS01.1-W100A-DL02-01-FW

DKS01.1-W100A-DL08-01-FW

DKS01.1-W100A-DL04-01-FW

 

اینورتر ایندراما

تعمیر اینورتر Indramat DDS شامل مدل‌های زیر است:

DDS02.1-A050-DA01-01-

DDS02.2-A200-BE11-02-FW

DDS02.1-A050-DA02-01-

DDS02.2-A200-BE12-01-FW

DDS02.1-A100-DA02-01-

DDS02.2-A200-BE16-02-FW

DDS02.1-A100-DS01-02-

DDS02.2-A200-BE24-02-FW

DDS02.1-A100-DS24-04-

DDS02.2-A200-BE30-01-FW

DDS02.1-A100-DS63-01-

DDS02.2-A200-BE76-01-FW

DDS02.1-A150-DA02-01-

DDS02.2-W015-BE12-01-FW

DDS02.1-A150-DA07-02-

DDS02.2-W015-BE23-01-FW

DDS02.1-A150-DL01-01-FW

DDS02.2-W015-BE45-01-FW

DDS02.1-A150-DS01-02-FW

DDS02.2-W050-BA01-01-FW

DDS02.1-A150-DS48-00-FW

DDS02.2-W050-BE12-01-FW

DDS02.1-A150-DS50-01-FW

DDS02.2-W050-BE14-02-FW

DDS02.1-A200-DA02-01-FW

DDS02.2-W050-BE23-01-FW

DDS02.1-A200-DL01-01-FW

DDS02.2-W050-BE24-02-FW

DDS02.1-A200-DS01-02-FW

DDS02.2-W050-BE31-01-FW

DDS02.1-A200-DS68-00-FW

DDS02.2-W050-BE32-01-FW

DDS02.1-F200-DA01-01-FW

DDS02.2-W050-BE33-01-FW

DDS02.1-W015-DA01-01-FW

DDS02.2-W050-BE45-01-FW

DDS02.1-W015-DS01-02-FW

DDS02.2-W050-BE84-01-FW

DDS02.1-W015-RA02-02-FW

DDS02.2-W100-BA01-01-FW

DDS02.1-W025-DA01-01-FW

DDS02.2-W100-BE06-01-FW

DDS02.1-W025-DA02-01-FW

DDS02.2-W100-BE09-01-FW

DDS02.1-W025-DS01-02-FW

DDS02.2-W100-BE11-02-FW

DDS02.1-W025-RL01-01-FW

DDS02.2-W100-BE12-01-FW

DDS02.1-W025-RS01-03-FW

DDS02.2-W100-BE16-02-FW

DDS02.1-W050-D

DDS02.2-W100-BE23-01-FW

DDS02.1-W050-DA01-01-FW

DDS02.2-W100-BE23-01-FW

DDS02.1-W050-DA02-01-FW

DDS02.2-W100-BE24-02-FW

DDS02.1-W050-DS01-02-FW

DDS02.2-W100-BE30-01-FW

DDS02.1-W050-DS04-03-FW

DDS02.2-W100-BE31-01-FW

DDS02.1-W050-DS05-01-FW

DDS02.2-W100-BE32-01-FW

DDS02.1-W050-DS24-04-FW

DDS02.2-W100-BE45-01-FW

DDS02.1-W050-DS50-01-FW

DDS02.2-W100-BE76-01-FW

DDS02.1-W050-DS68-00-FW

DDS02.2-W200-BA01-01-FW

DDS02.1-W050-RA02-02-FW

DDS02.2-W200-BE06-01-FW

DDS02.1-W050-RL02-01-FW

DDS02.2-W200-BE09-01-FW

DDS02.1-W050-RS01-03-FW

DDS02.2-W200-BE12-01-FW

DDS02.1-W050-RS03-03-FW

DDS02.2-W200-BE13-01-FW

DDS02.1-W100-DA01-01-FW

DDS02.2-W200-BE15-01-FW

DDS02.1-W100-DA02-01-FW

DDS02.2-W200-BE23-01-FW

DDS02.1-W100-DA11-01-FW

DDS02.2-W200-BE24-02-FW

DDS02.1-W100-DA14-01-FW

DDS02.2-W200-BE30-01-FW

DDS02.1-W100-DL01-01-FW

DDS02.2-W200-BE32-01-FW

DDS02.1-W100-DS01-02-FW

DDS02.2-W200-BE37-01-FW

DDS02.1-W100-DS03-02-FW

DDS02.2-W200-BE45-01-FW

DDS02.1-W100-DS04-03-FW

DDS02.2-W200-BE78-00-FW

DDS02.1-W100-DS24-04-FW

DDS02.2-W200-BE95-02-FW

DDS02.1-W100-DS40-02-FW

DDS02.2-W200-BT31-01-FW

DDS02.1-W100-DS56-00-FW

DDS03.1-W030-DA01-01-FW

DDS02.1-W100-DS58-01-FW

DDS03.1-W030-DA02-01-FW

DDS02.1-W100-DS63-01-FW

DDS03.1-W030-DA11-01-FW

DDS02.1-W100-DS68-00-FW

DDS03.1-W030-DS01-02-FW

DDS02.1-W150-DA01-01-FW

DDS03.1-W030-DS03-02-FW

DDS02.1-W150-DA02-01-FW

DDS03.1-W030-DS04-03-FW

DDS02.1-W150-DL01-01-FW

DDS03.1-W030-R

DDS02.1-W150-DL02-01-FW

DDS03.1-W030-RS01-03-FW

DDS02.1-W150-DS01-02-FW

DDS03.1-W030-RS04-03-FW

DDS02.1-W150-DS03-02-FW

DDS03.1-W030-RS18-02-FW

DDS02.1-W150-DS04-03-FW

DDS03.1-W050-D

DDS02.1-W150-DS24-04-FW

DDS03.1-W050-DA01-01-FW

DDS02.1-W150-DS55-00-FW

DDS03.1-W050-DA02-01-FW

DDS02.1-W200-DA01-01-FW

DDS03.1-W050-DA11-01-FW

DDS02.1-W200-DA02-01-FW

DDS03.1-W050-DS01-02-FW

DDS02.1-W200-DA14-01-FW

DDS03.1-W050-DS04-03-FW

DDS02.1-W200-DL01-01-FW

DDS03.1-W050-DS56-00-FW

DDS02.1-W200-DS01-02-FW

DDS03.2-W015-BE12-01-FW

DDS02.1-W200-DS01-02-FW/S003

DDS03.2-W030-BE09-01-FW

DDS02.1-W200-DS03-02-FW

DDS03.2-W030-BE12-01-FW

DDS02.1-W200-DS04-03-FW

DDS03.2-W030-BE23-01-FW

DDS02.1-W200-DS56-00-FW

DDS03.2-W030-BE32-01-FW

DDS02.1-W200-DS68-00-FW

DDS03.2-W050-BE09-01-FW

DDS02.2-A100-BE12-01-FW

DDS03.2-W050-BE12-01-FW

DDS02.2-A100-BE23-01-FW

DDS03.2-W050-BE23-01-FW

DDS02.2-A100-BE37-01-FW

DDS02.2-A100-BE45-01-FW

DDS02.2-A100-BE43-02-FW

 

indrama

تعمیر اینورتر Drives Indramat HDS شامل مدل‌های زیر است:

HDS02.2-W040N-HA01-01-FW

HDS03.2-W075N-HS09-01-FW

HDS02.2-W040N-HA10-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS02.2-W040N-HA32-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS02.2-W040N-HS12-01-FW

HDS03.2-W075N-HS23-01-FW

HDS02.2-W040N-HS23-01-FW

HDS03.2-W075N-HS24-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32-01-FW

HDS03.2-W075N-HS32-01-FW

HDS02.2-W040N-HS33-01-FW

HDS03.2-W075N-HS33-01-FW

HDS02.2-W040N-HS45-01-FW

HDS03.2-W075N-HS45-01-FW

HDS02.2-W040N-HS56-01-FW

HDS03.2-W075N-HS56-01-FW

HDS02.2-W040N-HS74-02-FW

HDS03.2-W075N-HS76-01-FW

HDS02.2-W040N-HS76-01-FW

HDS03.2-W075N-HS78-01-FW

HDS02.2-W040N-HS78-01-FW

HDS03.2-W075N-HS96-01-FW

HDS02.2-W040N-HS84-01-FW

HDS03.2-W075N-HT25-01-FW

HDS02.2-W040N-HT17-01-FW

HDS03.2-W075N-HT74-01-FW

HDS02.2-W040N-HT76-02-FW

HDS03.2-W100N-HA01-01-FW

HDS04.2-W200N-HA05-01-FW

HDS03.2-W100N-HA07-01-FW

HDS04.2-W200N-HA07-01-FW

HDS03.2-W100N-HA11-01-FW

HDS04.2-W200N-HA09-01-FW

HDS03.2-W100N-HS09-01-FW

HDS04.2-W200N-HA11-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N-HA31-01-FW

HDS03.2-W100N-HS23-01-FW

HDS04.2-W200N-HS09-01-FW

HDS03.2-W100N-HS30-01-FW

HDS04.2-W200N-HS11-01-FW

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS33-01-FW

HDS04.2-W200N-HS23-01-FW

HDS03.2-W100N-HS34-01-FW

HDS04.2-W200N-HS24-01-FW

HDS03.2-W100N-HS45-01-FW

HDS04.2-W200N-HS29-01-FW

HDS03.2-W100N-HS56-01-FW

HDS04.2-W200N-HS30-01-FW

HDS03.2-W100N-HS59-01-FW

HDS04.2-W200N-HS32-01-FW

HDS03.2-W100N-HS74-02-FW

HDS04.2-W200N-HS33-01-FW

HDS03.2-W100N-HS78-01-FW

HDS04.2-W200N-HS37-01-FW

HDS03.2-W100N-HS79-01-FW

HDS04.2-W200N-HS41-01-FW

HDS03.2-W100N-HS87-01-FW

HDS04.2-W200N-HS45-01-FW

HDS03.2-W100N-HS96-01-FW

HDS04.2-W200N-HS56-01-FW

HDS03.2-W100N-HT20-01-FW

HDS04.2-W200N-HS59-01-FW

HDS03.2-W100N-HT25-01-FW

HDS04.2-W200N-HS60-01-FW

HDS03.2-W100N-HT27-02-FW

HDS04.2-W200N-HS66-01-FW

HDS05.2-W300N-HA01-01-FW

HDS04.2-W200N-HS68-01-FW

HDS05.2-W300N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N-HS73-01-FW

HDS05.2-W300N-HS45-01-FW

HDS04.2-W200N-HS74-02-FW

HDS05.2-W300N-HS23-01-FW

HDS04.2-W200N-HS76-01-FW

HDS05.2-W300N-HS32-01-FW

HDS04.2-W200N-HS77-01-FW

HDS05.2-W300N-HA03-01-FW

HDS04.2-W200N-HS78-01-FW

HDS05.2-W300N-HS09-01-FW

HDS04.2-W200N-HS78-01-FW

HDS05.2-W300N-HS37-01-FW

HDS04.2-W200N-HS79-01-FW

HDS05.2-W300N-HS56-01-FW

HDS04.2-W200N-HS79-01-FW

HDS05.2-W300N-HS60-01-FW

HDS04.2-W200N-HS80-01-FW

HDS05.2-W300N-HS80-01-FW

HDS04.2-W200N-HS84-01-FW

HDS05.2-W300N-HS11-01-FW

HDS04.2-W200N-HS87-01-FW

HDS05.2-W300N-HA05-01-FW

HDS04.2-W200N-HS95-01-FW

HDS05.2-W300N-HA07-01-FW

HDS04.2-W200N-HS96-01-FW

HDS04.2-W200N-HT25-01-FW

HDS04.2-W200N-HT01-01-FW

HDS04.2-W200N-HT75-01-FW

HDS04.2-W200N-HT19-01-FW

HDS04.2-W200N-HT85-01-FW

HDS04.2-W200N-HT21-01-FW

HDS04.2-W200N-HT23-02-FW

اینورتر ایندراما

تعمیر اینورتر Indramat DKC Drives شامل مدل‌های زیر است:

DKC01.1-030-3-FW

DKC03.3-040-7-FW

DKC01.1-040-7-FW

DKC03.3-100-7-FW

DKC01.3-004-3-MGP-01VRS

DKC03.3-200-7-FW

DKC01.3-008-3-MGP-01VRS

DKC04.3-016-7-FW

DKC01.3-012-3-MGP-01VRS

DKC04.3-040-7-FW

DKC01.3-016-7-FW

DKC04.3-100-7-FW

DKC01.3-018-3-MGP-01VRS

DKC04.3-200-7-FW

DKC01.3-040-7-FW

DKC05.3-040-7-FW

DKC01.3-100-7-FW

DKC05.3-200-7-FW

DKC01.3-200-7-FW

DKC06.3-016-7-FW

DKC02.1-040-7-FW

DKC06.3-040-7-FW

DKC02.3-004-3-MGP-01VRS

DKC06.3-100-7-FW

DKC02.3-008-3-MGP-01VRS

DKC06.3-200-7-FW

DKC02.3-012-3-MGP-01VRS

DKC10.3-004-3-MGP-01VRS

DKC02.3-016-7-FW

DKC10.3-008-3-MGP-01VRS

DKC02.3-018-3-MGP-01VRS

DKC10.3-012-3-MGP-01VRS

DKC02.3-040-7-FW

DKC10.3-018-3-MGP-01VRS

DKC02.3-100-7-FW

DKC11.1-040-7-FW

DKC02.3-200-7-FW

DKC11.3-040-7-FW

DKC03.3-016-7-FW

DKC11.3-100-7-FW

FWA-ECODR3-ELC-01VRS-MS

DKC11.3-200-7-FW

FWA-ECODR3-FGP-02VRS-MS

DKC21.3-016-7-FW

FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS

DKC21.3-040-7-FW

FWA-ECODR3-FLP-04VRS-MS

DKC21.3-100-7-FW

FWA-ECODR3-SGP-01VRS-MS

DKC21.3-200-7-FW

FWA-ECODR3-SGP-03VRS-MS

DKC22.3-016-7-FW

FWA-ECODR3-SMT-01VRS-MS

DKC22.3-040-7-FW

FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS

DKC22.3-100-7-FW

FWA-ECODR3-CRP-01VRS-MS

DKC22.3-200-7-FW

FWA-ECODR3-CRP-02VRS-MS

 

درایو indrama

تعمیر درایو Indramat TDM Drives شامل مدل‌های زیر است:

TDM 1.2-050-300-W1

TDM 1.4-050-300-W0

TDM 1.2-100-300-W1

TDM 1.4-100-300-W1

TDM 3.2-020-300-W0

TDM 3.2-030-300-W1

 

رایج‌ترین آلارم‌های درایو ایندرامات Indramat

 • خرابی IGBT در درایو ایندرامات Indramat
 • خطای اضافه‌بار درایو ایندرامات Indramat
 • خطای شکست فاز درایو ایندرامات Indramat
 • عدم تقارن ولتاژ درایو ایندرامات Indramat
 • خطای اضافه جریان درایو ایندرامات Indramat
 • خطای مربوط به برد کنترل درایو ایندرامات Indramat
 • خطای دمای داخل درایو ایندرامات Indramat
 • خطای نرم‌افزار درایو ایندرامات Indramat

دلایل معیوب‌شدن درایوهای ایندرامات Indramat

درایوهای Indramat معمولاً از کیفیت بالا و تکنولوژی پیشرفته‌ای برخوردار هستند، اما مانند هر تجهیزات الکترونیکی دیگر، ممکن است با مشکلات و خرابی مواجه شوند. دلایل معیوب‌شدن درایوهای Indramat می‌تواند به‌عنوان زیر باشد:

استفاده غیرمعمول یا ناصحیح:

استفاده غیرمعمول یا نادرست از درایوها می‌تواند به مشکلات فنی و معیوب‌شدن تجهیزات منجر شود.

شرایط محیطی نامناسب:

تغییرات دما، رطوبت یا شرایط محیطی نامساعد می‌تواند بر عمر و عملکرد درایوها تأثیر بگذارد.

استفاده زیاد:

استفاده بیش از حد و یا در شرایط سخت ممکن است باعث خستگی و فرسودگی قطعات شود.

تغییرات ولتاژ یا جریان ناپایدار:

نوسانات ولتاژ یا جریان ورودی می‌تواند به درایوها آسیب بزند و آنها را معیوب کند.

خطاهای تولید:

در برخی موارد، خطاهای تولیدی ممکن است باعث شود که برخی از درایوها معیوب شوند.

سایر مشکلات الکتریکی یا الکترونیکی:

مشکلات الکتریکی ناشی از قطعات داخلی، تراشه‌ها یا قطعات الکترونیکی می‌تواند باعث عدم عملکرد صحیح درایوها شود.

درهرصورت، برای پیشگیری از مشکلات و حفظ عملکرد بهینه، مهم است که تجهیزات به‌صورت دورهای سرویس و نگهداری شود، شرایط محیطی رعایت شود، و همچنین از راهنماها و دستورالعمل‌های تولیدکننده پیروی شود. درصورتی‌که مشکلی پیش آید، شما می‌توانید با واحد تعمیرات مجموعه سوین صنعت تماس بگیرید.

نصب و راه‌اندازی اینورتر ایندرامات Indramat

تنظیم پارامترهای درایو ایندرامات، نصب و راه‌اندازی اینورتر ایندرامات در مجموعه فنی مهندسی سوین صنعت توسط کارشناسان مجرب به‌صورت کاملاً استاندارد اجرا می‌شود  مجموعه فنی مهندسی سوین صنعت به‌صورت کاملاً رایگان مشاوره و پشتیبانی درایوهای ایندرامات را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

همچنین در صورت نیاز مشتری، تیم فنی سوین صنعت مراحل نصب و راه‌اندازی درایو ایندرامات را به‌صورت صفر تا صد انجام می‌دهد.

یکی از دلایل مهم که باعث خرابی و خاموش‌شدن درایو ایندرامات می‌شود، نصب و راه‌اندازی درایو به‌صورت نادرست و عدم توجه‌نکردن به نکات ذکر شده در منوال این تجهیز می‌باشد.

هزینه تعمیر درایو ایندرامات Indramat

هزینه تعمیرات باتوجه‌به خطا و عیب پیش‌آمده برای درایوهای ایندرامات می‌تواند متفاوت باشد که پس از بررسی و عیب‌یابی اینورتر ایندرامات توسط کارشناسان مجرب شرکت فنی و مهندسی سوین صنعت مشخص می‌شود.

نمایندگی تعمیرات اینورتر ایندرامات Indramat

شرکت سوین صنعت یکی از نمایندگی‌های فعال در حوزه تعمیرات درایوهای ایندرامات Indramat است که با داشتن متخصصین باتجربه در حوزه تعمیرات بهترین خدمات را به مشتریان محترم ارائه می‌دهد.

لیست خطاهای اینورتر ایندرامات Indramat

خطای F209 PL (Load parameter default values)

این خطا در زمانی که نرم‌افزار کنترل را آپدیت می‌کنید رخ می‌دهد و برای رفع خطا باید کلید S1 را که بر روی کنترلر قرار دارد فشار دهید تا پارامترهای درایو به حالت پیش فرض تنظیمات کارخانه برگردد اگر خطا رفع نشد برد درایو آسیب‌دیده است و باید تعمیر شود و برای تعمیر برد کنترل Indramat فقط کافی است با واحد تعمیرات مجموعه سوین صنعت تماس بگیرید.

 

 خطای F219 (Motor overtemp)

آلارم دما در درایوها معمولاً به دلیل افزایش دما در محل نصب یا مشکلات در سیستم خنک‌کننده فعال می‌شود. برای رفع این مشکل، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

بررسی چرخش فن:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که فن خنک‌کننده درایو در حال چرخش است. چک کنید که آیا فن با سرعت معمول چرخش می‌کند یا خیر. در صورت عدم چرخش، ممکن است فن خراب یا مسدود باشد.

بررسی تهویه محل نصب:

مطمئن شوید که تهویه محل نصب درایو صحیح است. اطمینان حاصل کنید که هوا به‌درستی در محل نصب جریان دارد و هوای گرم برخوردار از درایو به خارج از محل نصب دفع می‌شود.

حفظ فضای خالی اطراف درایو:

اطمینان حاصل کنید که اطراف درایو فضای خالی و کافی برای جریان هوا داشته باشد. اجتناب از قراردادن اشیاء یا موانع در نزدیکی درایو مهم است.

بررسی شرایط محیطی:

اگر درایو در محیط با دمای بالا قرار دارد، از استفاده از سیستم خنک‌کننده یا افزودن سیستم خنک‌کننده خارجی ممکن است بهبود آورد.

استفاده از فیلترهای هوا:

استفاده از فیلترهای هوا برای جلوگیری از ورود گردوغبار به درون درایو و کاهش کارایی سیستم خنک‌کننده مفید است.

در صورت ادامه مشکلات و عدم توانایی در رفع آلارم دما، با کارشناسان تعمیرات مجموعه سوین صنعت تماس بگیرید.

 

خطای F221 (Motor temp surveillance defective)

زمانی سنسور دمای موتور قطع شود این خطا رخ می‌دهد و برای رفع آن باید سیم سنسور چک شود و اگر سیم سالم بود سنسور خراب شده است و باید تعویض گردد.

خطای F229 (Encoder 1 failure: quadrant error)

خطای F229 در درایوهای Indramat به معنای خطا در انکودر است. این خطا به مشکلاتی مرتبط با انکودر یا فیدبک اشاره دارد. برخی از موارد ممکن که این خطا را ایجاد می‌کنند عبارت‌اند از:

مشکل در انکودر:

اگر انکودر دچار خطا شده یا پالس خود را فراموش کرده باشد، باعث خطای F229 شود. این مشکل می‌تواند ناشی از خرابی فیزیکی، مشکل در اتصالات یا تنظیمات نادرست باشد.

تنظیمات پارامترها:

تنظیمات پارامترهای مرتبط با انکودر در درایو نیازمند دقت می‌باشد. اگر تنظیمات صحیح نباشند، ممکن است خطای Quadrant Error ایجاد شود.

اشکال در اتصالات:

اتصالات فیزیکی بین انکودر و درایو را چک کنید. اتصالات ناسالم می‌توانند باعث ایجاد خطاها شوند.

تغییرات در موقعیت فیزیکی:

تغییرات ناگهانی در موقعیت فیزیکی موتور (مانند شوک‌ها یا لرزش‌ها) ممکن است باعث خطاهای Quadrant Error شود.

برای رفع این خطا، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا از تغییرات فیزیکی یا شوک‌های محیطی مطمئن شوید که در سیستم تغییراتی اعمال نشده است.

اتصالات فیزیکی را چک کرده و اطمینان حاصل کنید که هیچ اتصالی قطع نشده و همه کابل‌ها به‌درستی متصل هستند.

تنظیمات پارامترها مربوط به انکودر را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که با مشخصات انکودر هماهنگ است.

در صورت عدم حل مشکل، با واحد تعمیرات مجموعه سوین صنعت تماس بگیرید.

 

خطای E253 (Target Position Out of Range)

این خطا نشان‌دهنده این است که موقعیت هدف (Target Position) موردنظر برای درایو خارج از محدوده مجاز استفاده قرار گرفته است. این ممکن است به دلیل تنظیمات نادرست، اطلاعات موقعیت اشتباه یا مشکلات سخت‌افزاری باشد.

برخی از موارد ممکن که این خطا را ایجاد می‌کنند عبارت‌اند از:

تنظیمات پارامترها:

مطمئن شوید که تنظیمات پارامترهای مربوط به موقعیت هدف به‌درستی انجام شده باشد. ممکن است مقادیر نادرست در پارامترهای مربوط به محدوده موقعیت (Position Limits) باعث ایجاد این خطا شوند.

انطباق با اطلاعات واقعی:

اطمینان حاصل کنید که اطلاعات موقعیت واقعی (Feedback) از انکودر یا سنسورهای مشابه، با وضوح و دقت مناسب به درایو ارسال می‌شود.

خطای سخت‌افزاری:

بررسی کنید که آیا هیچ خطای سخت‌افزاری در سیستم (مثل انکودر) وجود ندارد که باعث اشتباه در انتقال اطلاعات موقعیت شود.

محدوده موقعیت:

اگر محدوده موقعیت (Position Limits) تنظیم شده است، اطمینان حاصل کنید که موقعیت هدف داخل این محدوده باشد.

برای رفع این خطا، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

تنظیمات پارامترها مربوط به موقعیت هدف را بررسی کنید.

اطلاعات موقعیت واقعی را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که صحیح و دقیق هستند.

 

خطای F01250 (Mains fault)

این خطا زمانی رخ می‌دهد که ولتاژ منبع برق وردی قطع شود سیم‌کشی منبع تا درایو چک شود و از سالم‌بودن منبع تغذیه اطمینان حاصل نمایید.

 

خطای E256 (Torque Limit Value)

این خطا نشان‌دهنده این است که در محیط کاری، مقدار گشتاور تنظیم شده بیشتر از حد مجاز استفاده قرار گرفته است. این ممکن است به دلیل تنظیمات نادرست، اطلاعات اشتباه یا شرایط محیطی خاص باشد.

برخی از موارد ممکن که این خطا را ایجاد می‌کنند عبارت‌اند از:

مطمئن شوید که تنظیمات پارامترهای مربوط به محدودیت گشتاور (Torque Limit) به‌درستی انجام شده باشد. اگر مقدار تنظیم شده بیشتر از حد مجاز است، این خطا ایجاد می‌شود.

بررسی کنید که آیا هیچ خطای سخت‌افزاری در سیستم وجود ندارد که باعث اشتباه در انتقال اطلاعات گشتاور شود.

در برخی مواقع، شرایط محیطی مثل دما و فشار ممکن است بر روی کارکرد درستی سیستم تأثیر بگذارد. اطمینان حاصل کنید که شرایط محیطی در محدوده مجاز باشند.

برای رفع این خطا، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

تنظیمات پارامترهای محدودیت گشتاور را بررسی کنید.

خطاهای سخت‌افزاری را بررسی کرده و رفع نمایید.

شرایط محیطی را بررسی کنید و از تطابق با مشخصات تعیین شده اطمینان حاصل کنید.

 

خطای F860: (Overcurrent: short in power stage)

زمانی که سیم‌های موتور یا قسمت خروجی درایو اتصال کوتاه شود این خطا رخ می‌دهد برخی اوقات هم اشتباه انتخاب‌کردن تنظیمات مربوط به توان باعث بروز این خطا می‌شود معمولاً در این خطا igbt درایو ایندرامات آسیب می‌بیند و باید تعویض شود

خطای F873: (Power supply driver stages fault)

این خطا نشان‌دهنده مشکلات مرتبط با تغذیه درایو است. برای رفع این خطا، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

بررسی تغذیه برق:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که تغذیه برق به‌درستی و با ولتاژ مناسب به درایو تأمین شده باشد. اگر ولتاژ تغذیه پایین است یا نوسانات دارد، مشکلاتی ایجاد می‌شود.

بررسی اتصالات:

اتصالات فیزیکی و کانکتورها را بررسی کنید. اگر اتصالات کنترلی یا تغذیه به‌درستی انجام نشده باشد، مشکلاتی در تغذیه ممکن است ایجاد شود.

 

خطای F873: (Power supply driver stages fault)

این خطا نشان‌دهنده این است که ولتاژ در درایو از حداکثر مقدار مجاز بیشتر شده است. این خطا به‌عنوان یک هشدار ایجاد می‌شود تا از خطرات و آسیب به سیستم جلوگیری شود. برای رفع این خطا و جلوگیری از وقوع آن، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که ولتاژ تغذیه به‌درستی و با مقادیر مجاز به درایو تأمین شده باشد. افزایش ناگهانی ولتاژ می‌تواند باعث ایجاد این خطا شود.

استفاده از  چوک که باعث فیلتر ولتاژ می‌شود و در جلوگیری از افت و ناپایداری ولتاژ کمک کند.

بررسی کنید که پارامترهای مربوط به ولتاژ و خطاهای ولتاژ در درایو به‌درستی تنظیم شده‌اند.

تعمیرات سایر اینورترها